การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย สาบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับถาวร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านซับถาวร นำเสนอผลการดำเนินงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน และร่วมกันต้อนรับท่านคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ที่มาทำการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซับถาวร