การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษอาชีพของนักเรียน โดยใช้กระบวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน