กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงคำนวณ บูรณากรร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนบ้านซับถาวร สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงคำนวณ บูรณากรร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 2 แบกกล้องท่องป่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนได้ออกสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน และออกแบบ โมเดลสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน โดยใช้ชุดอุปกรณ์ STEM SCHOOL KIT นักเรียนมีความสนุกสนาน ในการออกแบบโมเดล และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน