กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 โดยท่านผู้อำนวยการยุวารีนี วันชูเสริม และครูสุมาลี ฉ่ำผล หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนบ้านซับถาวร