กิจกรรม อย.น้อย

แกนนำอย.น้อยโรงเรียนบ้านซับถาวร ได้ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี กับเพื่อนนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงช่วงเช้า