นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนของครูสุภาภรณ์ แจ้งไพร

วันอังคาร ที่16 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัชชัย สาบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับถาวรได้เข้านิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนของครูสุภาภรณ์ แจ้งไพร เรื่อง การเกิดลม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3