ผลงานโรงเรียน

รางวัลระดับยอดเยี่ยมเหรียญทอง Best Practice

นางสาวสุมาลี ฉ่ำผล

รางวัลระดับยอดเยี่ยมเหรียญทอง Best Practice

นางสาวศศิรักษ์ สิงคูบอน

รางวัลระดับเหรียญเงิน

นางสาวอัจฉราวดี จันทร์ภักดี

คะแนน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ คุณครูสุมาลี ฉ่ำผล อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ คุณครูศศิรักษ์ สิงคูบอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ คุณครูพัฒนียา รุ่งเรือง อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ คุณครูอัจฉราวดี จันทร์ภักดี อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

O – NET ทั้ง 4 วิชาสูงกว่าระดับประเทศ

O – NET วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ

O – NET วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ

O – NET วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ

O – NET วิชาภาษาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ

NT ทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ

NT วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ

RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก

กิจกรรม “ตามไปดู หนูอ่านหนังสือ” ระดับยอดเยี่ยม