ผู้บริหาร

นายธวัชชัย สาบัว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับถาวร