O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
  • การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts
  • การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรม